e - shop : http://www.h amotoshop.hu

Általános rendelkezések

H & A Moto Bike s.r.o., Rebarborová 1 C, 821 07 Bratislava, azonosító: 50838539, adószám: 2120516046

Áfaszám: SK2120516046, Számlaszám: SK68 0200 0000 0038 0303 4558 , Cégjegyzékbe bejegyzett cég, OS BA I, Oszt. Kft. , betétsz. 119538/B, ügyvezető: Mgr. Horváth Attila (továbbiakban: eladó) webáruházat (a továbbiakban: e- shop ) üzemeltet a http://www.weboldalon keresztül. hamotoshop.hu , melyben távolról kötött adásvételi szerződés alapján árut kínál vásárlóinak vásárlásra.

Jelen panasztételi eljárás követi és kiegészíti az Általános Szerződési Feltételeket, amelyek a weboldalon található e- shopon keresztül történő áruértékesítést szabályozzák.

A reklamációs eljárás leírja a vevő és az eladó közötti együttműködést az esetleges termékhibák, azok alkalmazása és az azokból eredő igények tekintetében.

A vevő köteles az áru megrendelése előtt megismerkedni a reklamációs eljárással és az általános szerződési feltételekkel. Az eladótól történő árurendeléssel megerősíti, hogy ismeri az említett reklamációs eljárás tartalmát és az általános üzleti feltételeket.

A vásárlás igazolásaként az eladó minden megvásárolt termékről vásárlási bizonylatot (számlát) állít ki. Ha nem adnak ki külön jótállási jegyet, a megfelelő vásárlási bizonylat (a továbbiakban: "jótállási jegy") szolgál jótállási jegyként.

Az említett rendelkezések nem vonatkoznak arra a vevőre, aki nem fogyasztó, hanem olyan személy, aki üzleti célból, nem pedig természetes személy személyes fogyasztása céljából vásárol árut; a termékhibákért való felelősségre ebben az esetben a 422. § és azt követő rendelkezések az irányadók . Kereskedelmi törvénykönyv.

Az eladó a fogyasztói panaszokat a Szlovák Köztársaság jogszabályai, különös tekintettel a 1. sz. 250/2007 Coll . módosításokkal, a Szlovák Köztársaság Polgári Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok.

Garancia

Minden polgári jogviszony alapján vásárolt áru esetében a standard jótállási idő a Szlovák Köztársaság jogszabályai szerint 24 hónap, amennyiben a szlovák jogszabályok nem írnak elő rövidebb időtartamot bizonyos árufajtákra. Ha az eladott terméken, annak csomagolásán vagy a mellékelt használati utasításon fel van tüntetve a használati idő, a jótállási idő nem ér véget ezen időszak lejárta előtt.

A jótállási idő attól a naptól kezdődik, amikor a vevő átveszi az árut. az eladó a vevővel szemben felel az áru hibáiért a Ptk. 623. és 623. §-a szerint.

az eladó meghosszabbíthatja a törvényben meghatározott időtartamot. A meghosszabbított jótállás időtartama mindig a jótállási jegyen van feltüntetve. Ha a jótállási jegyben más jótállási időszakot nem jeleznek, a 24 hónapos időtartam érvényes.

A jótállási idő a törvényben meghatározott időtartamból (24 hónap) és esetleg egy meghosszabbított időszakból áll. A törvényes jótállási időn belül a reklamációra a Polgári Törvénykönyvről szóló 40/1964 . § 619-627.§ figyelembe véve ezt a panaszeljárást. (Hosszabb időtartam esetén a panaszok benyújtására kizárólag jelen eljárás vonatkozik.)

Ha használt cikkről van szó, a vevő és az eladó rövidebb, de 12 hónapnál nem rövidebb jótállási időben is megállapodhatnak. Hiba vagy hiányosság miatt alacsonyabb áron értékesített árukra a garancia nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyek miatt alacsonyabb áron állapodtak meg.

A vevőnek a jótállási időn belül fennálló termékhibáért való felelősségi joga megszűnik, ha azt a szavatossági időn belül nem gyakorolja.

Garanciális feltételek

Az eladó felelős azért, hogy az áru az értékesítés során a megadott minőségben, mennyiségben, méretben és tömegben megfeleljen. Az árunak hibamentesnek kell lennie, és meg kell felelnie a vonatkozó műszaki szabványoknak.

Az eladó felelősséggel tartozik azokért a hibáiért, amelyek az eladott áru vevő általi átvételekor jelentkeznek, valamint a jótállási idő alatt az áru átvétele után fellépő hibákért.

Garanciális kizárások:

A garancia nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyek az áru nem rendeltetésszerű használatából, vagy vis maior, természeti események stb. sem az ebből eredő károkért. Továbbá a garancia nem terjed ki a nem megfelelő kezelésből, szakszerűtlen vagy ésszerűtlen kezelésből, használatból és beszerelésből adódó hibákra , amelyek a használati utasítással ellentétesek. Továbbá a garancia nem terjed ki a következők által okozott károkra:

a) az áru mechanikai sérülése,

b) az áruk nem megfelelő körülmények közötti használata,

c) az áru túlzott rakodás vagy a dokumentációban meghatározott feltételek vagy az általános elvek megsértése miatt sérült meg,

d) minősíthetetlen beavatkozások elvégzése, paraméterek megváltoztatása.

 

A jótállási idő nem számít bele a kellékszavatossági jog gyakorlásától addig az időpontig, amikor a vevő köteles volt a terméket átvenni. Az áru cseréje esetén a jótállási idő az új áru átvételétől kezdődik újra.

Ha az eladó az áru vásárlásakor az eladott áru mellé további árut ajánl fel térítésmentesen ajándékba, a vásárlón múlik, hogy elfogadja-e a felajánlott ajándékot. Az ajándék azonban nem eladott áru, ezért annak esetleges hibáiért az eladó nem vállal felelősséget. Ha a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől (visszatérítés), a vásárló köteles visszaadni az eladónak mindent, amit kapott , pl. ajándékba kapott árut is.

A vevő igényt érvényesíthet:

a) személyesen a következő címen: H & A Moto Bike s.r.o., Rebarborová 1 C, 821 07 Bratislava, SR

b) postai úton a következő címre: H & A Moto Bike s.r.o., Rebarborová 1 C, 821 07 Bratislava, SR (az áru vásárlást igazoló bizonylattal együtt történő elküldésével).

A jótállás érvényességét a vásárló a vásárlást igazoló bizonylat bemutatásával igazolja, amennyiben az árura korábban reklamáció történt, a reklamációt igazolja is. A reklamációs levélnek meg kell egyeznie a reklamált termék sorszámával (ha a terméknek van sorozatszáma).

Az eladónak jogában áll megtagadni az áru reklamációra történő átvételét, ha a reklamált áru vagy annak alkatrészei szennyezettek, vagy nem felelnek meg a reklamációs eljáráshoz szükséges áru higiéniailag biztonságos értékesítésének alapvető követelményeinek.

A panasz kezelésének módja

Ha eltávolítható hibáról van szó, a vevőnek joga van azt ingyenesen, időben és szakszerűen eltávolíttatni. Az eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani.

A vevő a hiba elhárítása helyett követelheti a termék kicserélését, vagy ha a hiba csak a termék egy részét érinti, akkor az alkatrész cseréjét, ha ez az eladónak a termék árához képest indokolatlan költséggel nem jár. árukra vagy a hiba súlyosságára.

Az eladó a hiba elhárítása helyett mindig kicserélheti a hibás terméket egy hibátlanra , ha ez nem okoz komoly nehézséget a vevőnek.

Ha olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet eltávolítani, és amely megakadályozza a termék rendeltetésszerű, hibamentes termékként való használatát, a vevőnek joga van a terméket kicserélni vagy a szerződéstől elállni. Ugyanilyen jogok illetik meg a vásárlót, ha a hibák eltávolíthatók, de ha a hiba javítás utáni újbóli megjelenése vagy nagyobb számú hiba miatt a vevő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.

Egyéb javíthatatlan hiba esetén a vevőnek joga van a termék árából ésszerű engedményre.

Ha az alacsonyabb áron értékesített terméken vagy a használt terméken olyan hibája van, amelyért az eladót terheli a felelősség, a vevőt a termék cseréjének joga helyett ésszerű árengedményre illeti meg.

Ha javíthatatlan hibáról van szó, de nem akadályozza meg az áru rendeltetésszerű használatát, a vevőnek joga van a termék árából ésszerű árengedményre.

Ha a vevőnek joga van árut kicserélni vagy elállni a szerződéstől (visszatérítés), a vevőtől függ, hogy ezen jogok közül melyiket gyakorolja. Amint azonban e jogok valamelyikét választja, ezt a választást egyoldalúan nem változtathatja meg.

Ha a fogyasztó panaszt tesz, az eladó vagy az általa meghatalmazott alkalmazottja, vagy megjelölt személy köteles tájékoztatni a fogyasztót a fentiek szerinti jogairól.

10. A panaszkezelés módjának meghatározása : A fogyasztó döntése alapján, hogy a fogyasztó mely jogait éli meg, az eladó köteles meghatározni a panasz kezelésének módját:

a) azonnal,

b) összetett ügyekben legkésőbb a panasz benyújtásától számított 3 munkanapon belül

c) indokolt esetben, különösen, ha az áru vagy szolgáltatás állapotának komplex műszaki értékelése szükséges, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül.

11. A reklamáció feldolgozásának módjának meghatározása után a kereset azonnali feldolgozásra kerül, indokolt esetben később is feldolgozható; azonban a kereset feldolgozása nem tarthat tovább a követelés benyújtásától számított 30 napnál.

12. Kárkezelésnek minősül:

a) új vagy javított áru átadása vagy feladása a vevőnek, vagy tájékoztatás arról, hogy az áru készen áll az átvételre,

b) az áru árengedményének vagy a visszaküldött vételárnak megfelelő pénzeszközök megküldése a vevőnek, ill tájékoztatást küld a vevőnek arról, hogy a vonatkozó összeg készen áll a beszedésre.

13. A panasz feldolgozási határidejének lejártát követően a fogyasztónak jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől, vagy jogában áll az árut új árura cserélni.

14. Reklamáció a vásárlástól számított 12 hónapon belül : Ha a fogyasztó a vásárlástól számított 12 hónapon belül reklamált az áruval kapcsolatban, az eladó a reklamációt annak elutasításával csak szakmai elbírálás alapján tudja kezelni; a szakértői értékelés eredményétől függetlenül a fogyasztó a szakértői értékelés költségeit, illetve a szakértői értékeléshez kapcsolódó egyéb költségeket nem kötelezheti. az eladó köteles a fogyasztónak átadni a reklamáció elutasítását igazoló szakértői értékelés másolatát, legkésőbb a reklamáció feldolgozásától számított 14 napon belül.

15. Reklamáció a vásárlástól számított 12 hónap elteltével : Ha a fogyasztó a vásárlástól számított 12 hónapon belül reklamált a termékkel kapcsolatban, és az eladó azt elutasította, a reklamációt feldolgozó köteles a reklamációt feldolgozó dokumentumban feltüntetni, hogy kihez fordult a fogyasztó. elküldheti az árut szakértői értékelésre. Ha az árut kijelölt személynek küldik szakértői értékelésre, a szakértői értékelés költségei, valamint minden egyéb kapcsolódó költség az eladót terheli, függetlenül a szakértői értékelés eredményétől. Ha a fogyasztó szakmai elbírálással bizonyítja az eladó hiba miatti felelősségét, újra érvényesítheti igényét; a szavatossági idő a szakértői értékelés elvégzése során nem jár le. az eladó köteles a fogyasztónak a panasz újbóli benyújtásától számított 14 napon belül megtéríteni a szakértői értékeléssel kapcsolatban felmerült valamennyi költséget, valamint az ezzel kapcsolatos, célzottan felmerült költséget. A megújított követelés nem utasítható el.

16. Szakértői értékelés költségei : Ha a fogyasztó az árut szakértői értékelésre küldi el egy meghatározott személynek, a szakértői értékelés költsége, valamint minden egyéb kapcsolódó költség minden esetben az eladót terheli, azaz a teljes jótállási idő alatt, függetlenül a szakértői értékelés eredményétől. Ha azonban az árut a megjelölt személytől eltérő személynek, azaz szakértőnek vagy felhatalmazott, bejelentett vagy akkreditált személynek küldik meg szakértői értékelésre, a szakértői értékelés költségeit, valamint minden egyéb kapcsolódó, célzottan felmerült költséget a Az eladó csak abban az esetben köteles a fogyasztónak megtéríteni a kártérítést, ha a szakértői értékelés igazolja az eladó felelősségét a reklamált hiba miatt, a reklamáció újbóli benyújtásától számított 14 napon belül.

17. Az eladó a reklamáció benyújtásakor köteles visszaigazolást adni a vásárlónak. Ez a megerősítés a reklamációs jegyzőkönyv másolata. A visszaigazolásnak az eladó és a fogyasztó elérhetőségein kívül tartalmaznia kell a hiba leírását, valamint azt, hogy a fogyasztó a hiba jellegétől függően igényel-e kijavítást, kicserélést, szerződéstől való elállást vagy a vételárból engedményt. mint a követelés benyújtásának időpontja.

18. Ha a követelést távoli kommunikációs eszközzel, pl. telefonon az eladó köteles a reklamációról szóló visszaigazolást a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a reklamációs dokumentummal együtt eljuttatni a fogyasztóhoz. Nem kell a reklamáció benyújtásáról szóló igazolást kézbesíteni, ha a fogyasztónak lehetősége van a panasz benyújtását más módon, pl. emailben.

19. Az eladó köteles a reklamáció kezeléséről írásos dokumentumot kiállítani, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül. Jelen írásos dokumentum a panaszjegyzőkönyv másolata kitöltött panaszkezelési rovattal, a panaszkezelésről szóló írásos értesítést tartalmazó levél, vagy a panaszkezeléssel kapcsolatos információkat tartalmazó SMS vagy e-mail üzenet, annak írásbeli visszaigazolásával. küldés.

20. Az érvényes reklamáció feldolgozása után a szavatossági idő a reklamáció időtartamával meghosszabbodik. Jogosulatlan reklamáció esetén a jótállási idő nem hosszabbodik meg. Ha a reklamációt cserével rendezték, a következő lehetséges reklamációnak minősül az áru első reklamációja.

21. Vevő együttműködése : A vevő köteles az eladónak, ill felhatalmazott szerviz, késedelem nélkül együttműködik a reklamált hiba fennállásának és eltávolításának ellenőrzése érdekében (beleértve az áru megfelelő szükséges vizsgálatát vagy szétszerelését). A vevő köteles továbbá az árut a higiéniai előírásoknak vagy az általános higiéniai elveknek megfelelő csomagolásban tisztán szállítani, beleértve annak minden alkatrészét és tartozékát, amely lehetővé teszi az ellenőrzést és a hiba elhárítását.

22. A vevő köteles a garanciális javításból származó árut legkésőbb annak közlésétől számított egy hónapon belül átvenni.

23. Az eladó a reklamáció/igények benyújtásának és feldolgozásának lehetőségeiről nemcsak személyesen a telephely címén, hanem elektronikusan és telefonon is tájékoztatást ad:

 

Cím : H & A Moto Bike s.r.o., Rebarborová 1 C, 821 07 Bratislava, SR.

email : shop@harley-davidson-bratislava. com

tel. : 02/20 72 50 80 (hétfőtől péntekig) 10 és 18 óra között.

24. A törvény 11. §-a szerint A fogyasztói jogviták alternatív megoldásáról és egyes törvények módosításáról szóló 391/2015. számú határozatában a fogyasztónak joga van jogorvoslati kérelemmel fordulni az eladóhoz, ha nem elégedett azzal, ahogyan az eladó keresetét kezelte, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette a jogait. Az eladóval fennálló vita esetén a fogyasztónak joga van minden vitarendezési lehetőség igénybevétele után alternatív vitarendezés tárgyához fordulni, amelynek értéke meghaladja a 8000 Ft -ot . A jogszabály nemcsak a „belföldi” , hanem a „határokon átnyúló” vitákra is vonatkozik , pl. külföldi fogyasztók és eladók közötti viták a Szlovák Köztársaságban.

25. Az alternatív vitarendezési jogkör:

Szlovák Kereskedelmi Felügyelet

Központi Felügyelőség

Nemzetközi Kapcsolatok és Fogyasztói Viták Alternatív Megoldásának Osztálya

Prievozská 32, pp . 29

827 99 Bratislava 27, SR.

Weboldal: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

email: ars@soi.sk , addr@soi.sk

26. Az ajánlatot a fogyasztó a 391/2015 . a fogyasztói jogviták alternatív megoldásáról és egyes törvények módosításáról.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm weboldalt is igénybe veheti peren kívüli vitarendezés kezdeményezésére vonatkozó javaslat benyújtására és a peren kívüli vitarendezésre vonatkozó információk megszerzésére. - fogyasztói jogviták bírósági rendezése (beleértve a határokon átnyúló vitákat is) ?event=main.home.chooseLanguage

Záró rendelkezések

Jelen panasztételi eljárás 2016. június 15-től érvényes.

shop honlapján .

Amikor az eladó e-shopjából árurendelést küld , a vásárló megerősíti, hogy egyetért ezzel az érvényes reklamációs eljárással.